Cộng đồng

Cộng đồng là nhà

Tại BlueScope, chúng tôi tự hào là một công dân tốt. Chúng tôi tích cực tìm kiếm cơ hội để chia sẻ những thành công của chúng tôi nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi ghi nhận những giá trị riêng của cộng đồng địa phương, thấu hiểu và làm việc trên tinh thần xây dựng thông qua việc hợp tác tích cực, tôn trọng và cam kết lâu dài.

Chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm xã hội của mình và phấn đấu không ngừng trong việc nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực sức khỏe, an toàn, môi trường và cộng đồng. Kết nối và hỗ trợ có ý nghĩa cho cộng đồng là hoạt động diễn ra ở tất cả các doanh nghiệp của chúng tôi trên toàn cầu, cũng như tích cực tham gia và đóng góp cho cộng đồng ở tất cả các cấp.

Chúng tôi nỗ lực trong việc tư vấn và trao đổi cởi mở với các bên liên quan. Chúng tôi tin rằng hành động của chúng tôi cho thấy sự tôn trọng của mình đối với cộng đồng đa chủng tộc và đa văn hóa nơi chúng tôi hoạt động.

Thông qua hệ thống thực hành tốt như Kế hoạch quản lý quan hệ cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi tiếp tục đánh giá và đóng góp theo những gì đã cam kết, cũng như xác định các khả năng để cải thiện