Môi trường

Chúng tôi luôn quan tâm đến bảo vệ môi trường. Chúng tôi cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, phòng chống ô nhiễm và giảm thiểu tác động đến môi trường từ các hoạt động sản xuất và sản phẩm của chúng tôi. “Bất cứ nơi nào chúng tôi hoạt động, chúng tôi phát triển, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn, môi trường và cộng đồng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và đạt được cam kết về HSEC.

– Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro cho người lao động, nhà thầu, khách hàng, môi trường và cộng đồng.
– Phấn đấu để dẫn đầu về thực hành ngành công nghiệp
– Đạt được hoặc trên cả yêu cầu của pháp luật
– Thiết lập và đạt được mục tiêu bao gồm giảm chất thải và ngăn ngừa ô nhiễm
– Phát triển con người và các nguồn cung cấp để đạt được mục tiêu
– Ủng hộ quyền lợi của người lao động, nhà thầu và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.
– Luôn quan tâm đến môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống.
– Tư vấn về việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi một cách có trách nhiệm.

Bất cứ nơi nào có thể, chúng tôi đểu tìm cách:

Giảm vật liệu chất thải tại nguồn.

Tái sử dụng vật liệu thải tại chỗ

Tái chế vật liệu thải ngoại vi

Giảm thiểu việc lưu trữ và xử lý các vật liệu này trong và ngoài công ty, trong khi chờ các quy trình phát triển tiếp tục để tăng khả năng tái sử dụng thực tế.

Những ví dụ thực tế về cam kết bảo vệ môi trường của chúng tôi có thể tìm thấy trong báo cáo An toàn, môi trường và cộng đồng.

Xem Mục Công Bố