Giao Ước

Giao ước của chúng tôi

Giao ước của chúng tôi – Điều lệ công ty BlueScope Steel – thể hiện các nguyên tắc dẫn đến các quyết định và hành động của chúng tôi.

Khoảng hai trăm nhân viên của BlueScope toàn cầu góp phần tạo ra Bảng giao ước này. Từ sự tham gia của nhân viên, có thể coi đó là một tuyên bố xác định rõ ràng mục tiêu của BlueScope và thể hiện khát vọng của chúng tôi như là một công ty là vô cùng quan trọng đối với tất cả.


Khách hàng là bạn đồng hành

Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào sự lựa chọn của khách hàng và các nhà cung cấp. Sức mạnh của chúng tôi nằm trong sự hợp tác chặt chẽ với họ để tạo ra giá trị và niềm tin, cùng với các sản phẩm cao cấp, dịch vụ và ý tưởng.

Con người là sức mạnh

Thành công của chúng tôi bắt nguồn từ yếu tố con người. Chúng tôi làm việc trong môi trường an toàn và thoải mái. Chúng tôi tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Kinh nghiêm, tinh thần đồng đội và khả năng đưa ra những giải pháp sáng tạo là những giá trị và sức mạnh của chúng tôi.

 


Cổ đông là nền tảng

Thành công của chúng tôi tạo nên từ cổ đông, những người đã tin tưởng và đầu tư tài chính cho chúng tôi. Để đáp lại sự tin tưởng đó, chúng tôi cam kết kinh doanh hiệu quả để cùng nhau phát triển vững mạnh.

Cộng đồng là nhà

Thành công của chúng tôi có thể duy trì là nhờ sự ủng hộ mà cộng đồng dành cho sản phẩm và các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm đến bảo vệ môi trường, tạo lập nên sự thịnh vượng, tôn trọng giá trị văn hóa và khuyến khích hoạt động cộng đồng. Hành đông theo lẽ phải là sức mạnh của chúng tôi.