TRUECORE® tài liệu sản phẩm

Thép TRUECORE®là vật liệu có cấu trúc thiết kế với thành phần cấu tạo và tính bền chắc đồng nhất

TRUECORE® Steel Technical Guide

TRUECORE® Steel Technical Guide

TRUECORE® Steel – Trusses & Framing

The framework for building of the future.